کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری

دکتر سید حسین حسینی

مدیر گروه مقطع کارشناسی حسابداری

استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری

دریافت رزومه آکادمیک

ساعات و روزهای حضور در دانشکده 

تلفن مستقیم دفتر : 34182635-026

 

دکتر حمید احمد زاده

مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری

استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری

دریافت رزومه آکادمیک

ساعات و روزهای حضور در دانشکده 

تلفن مستقیم دفتر : 34182635-026