کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت

مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

 آقای دکتر علی رمضانی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتری مدیریت صنعتی ، گرایش تولید و عملیات 

 

دریافت رزومه آکادمیک

ساعات و روزهای حضور در دانشکده

 تلفن مستقیم دفتر:34182635-026