اساتید دانشکده

نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
اعضای هیات علمی گروه حسابداری
مرادزاده فرد، مهدی دکتری تخصصی حسابداری
نظری،رضا دکتری تخصصی حسابداری
بنی مهد،بهمن  دکتری تخصصی حسابداری
شکری چشمه سبزی، اعظم دکتری تخصصی حسابداری
همتی،بهرام  دکتری تخصصی حسابداری
احمدزاده ،حمید دکتری تخصصی حسابداری 
صلاحی نژاد، مریم دکتری تخصصی حسابداری
حسینی ،سیدحسین دکتری تخصصی حسابداری
بختیاری، جواد کارشناسی ارشد حسابداری
بمانی محمدآبادی،مجید کارشناسی ارشد حسابداری
سعدی،جهانگیر کارشناسی ارشد حسابداری
مسیبی بهروز،علی  کارشناسی ارشد حسابداری
محسنی دمنه،قاسم دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی- مالی
ثوابی اصل، فرهاد دکتری تخصصی علوم اقتصادی
اعضای هیات علمی گروه مدیریت
فرضی پور صائن، رضا دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
حسینی شکیب، مهرداد دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
خمسه،عباس دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی
موسوی کاشی،زهره  دکتری تخصصی مدیریت دولتی
بابایی، غلامرضا دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
رمضانی،علی  دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
سیدی حسینی نیا، سیدشهروز دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
علی مومنی، حسین دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
کولیوند،محمدجواد دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
مبلغی، مصطفی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
مکوندی، پیام دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
خدام,محمود دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی- مالی
رازینی، ابراهیم علی دکتری تخصصی علوم اقتصادی
سلطانی،نعمت اله کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
پوستین دوز،نعمت اله  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 
علی حسینی,محسن کارشناسی ارشد علوم اقتصادی