ریاست و معاونین

ریاست دانشکده 

آقای دکتر فریدون اوحدی
 استادیار، دکترای تخصصی حسابداری  و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
همکاری خود را در سال 1369 با واحد کرج  آغاز نموده اند.
ایشان در کنار فعالیت های آکادمیک ،در پست های :
مدیر گروه مهندسی صنایع -واحد کرج (1394- 1389 ) و سرپرست دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1394-1392 مشغول به کار بوده اند.
شروع فعالیت ایشان به عنوان ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از تیر ماه سال 1394 می باشد.
 
 
 
 
تلفن مستقیم دفتر:34182392-026
 

معاونت دانشکده

 خانم دکتر الهام السادات هاشمی زاده

استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکترای ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

ایشان همکاری خود را از سال 1387 با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج آغاز کرده اند و از دی ماه سال 1393 تا بهمن ماه سال 1394 در سمت رئیس اداره پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری فعالیت داشتند. شروع فعالیت ایشان به عنوان معاون دانشکده از اسفند  ماه سال 1394 می باشد.

دریافت رزومه آکادمیک

روزها و ساعات حضور در دانشکده 

تلفن مستقیم دفتر:34182389-026