ریاست و معاونین

سرپرست دانشکده

آقای دکتر رضا عزتی

استاد گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکترای ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

دریافت رزومه آکادمیک

 

**************************************************************************

 

معاون دانشکده

 خانم دکتر الهام السادات هاشمی زاده

استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکترای ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

ایشان همکاری خود را از سال 1387 با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج آغاز کرده اند و از دی ماه سال 1393 تا بهمن ماه سال 1394 در سمت رئیس اداره پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری فعالیت داشتند. شروع فعالیت ایشان به عنوان معاون دانشکده از اسفند  ماه سال 1394 می باشد.

دریافت رزومه آکادمیک

روزها و ساعات حضور در دانشکده